Login Form

แบบฟอร์มงานวิจัย

คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี

เนื้อความ :ส่วนที่ 1 เอกสารทั่วไปประกอบด้วย
1.
ปฏิทินการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี
2.
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี
3.
แบบแสดงแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ ว-6)
4.
แบบบัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แบบ บช-3)
ดาวน์โหลด ส่วนที่1 เอกสารทั่วไป


ส่วนที่ 2 ข้อเสนอการวิจัยในระดับแผนงานวิจัยประกอบด้วย
1. 
แบบเสนอแผนงานวิจัย (research program) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2.
แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด)
3.
แบบข้อกำหนด (terms of reference - TOR) การจัดจ้างทำการวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4.
แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (นท-1ช)
ดาวน์โหลด ส่วนที่ 2 ข้อเสนอการวิจัยในระดับแผนงานวิจัย


ส่วนที่ 3 ข้อเสนอการวิจัยในระดับโครงการวิจัยประกอบด้วย
1. 
แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2.
แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (นท-1ด)
ดาวน์โหลด ส่วนที่3 ข้อเสนอการวิจัยในระดับโครงการวิจัย


ส่วนที่ 4 ภาคผนวกประกอบด้วย

ผนวก 1 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2521
ผนวก 2 (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ผนวก 3 ยุทธศาสตร์ชาติ
ผนวก 4 นโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล
ผนวก 5 นิยามเกี่ยวกับการวิจัย
ผนวก 6-9 ตัวอย่างรายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย
ผนวก 10 จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ
ผนวก 11 ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ผนวก 12 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใชัสัตว์ฯ
ผนวก 13 แนวทางจริยธรรมการวิจัยในคน และที่เกี่ยวข้องกับคน
ผนวก 14 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคนฯ
ผนวก 15 แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพฯ
ผนวก 16 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพฯ
ผนวก 17 แนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดการความปลอดภัยสำหรับห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวกับสารเคมี
ส่วนที่ 5 (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564)
ส่วนที่ 6 ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น

ดาวน์โหลด ภาคผนวก

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย ฉบับที่ 9

ยุทธศาสตร์รายประเด็นปี 61


แบบฟอร์มงบประมาณแผ่นดิน


แบบฟอร์มงบประมาณเงินรายได้


แบบฟอร์มงบโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559


 การนำเสนอผลงาน ณ ต่างประเทศ


แบบสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาประเทศ


 เอกสารที่เกี่ยวข้อง


หนังสือราชการ